Privacyverklaring

Ton Pierik

Ton Pierik verwerkt mogelijk persoonsgegevens in het kader van zijn dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door Ton Pierik, h.o.d.n. Pierik Interim, alsmede h.o.d.n. Ton.
Contactgegevens zijn: info@tonpierik.nl, tel: 06-49888215.

Het gebruik van persoonsgegevens

Ton Pierik verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Ton Pierik persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van zijn dienstverlening.

Ton Pierik verwerkt o.a. de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Eventueel: geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals bijv. gespreksverslagen, inhoud van communicatie, mailverkeer, door (feitelijk) opdrachtgever verstrekte informatie
 • IP-adres
Doeleinden

Ton Pierik is bedrijfseconoom / verandermanager / organisatie-adviseur / businesscoach / leancoach. Voor het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten kan het voorkomen dat Ton Pierik persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om informatie te verstrekken over voor zijn klanten relevante ontwikkelingen op het terrein waarop Ton Pierik actief is, of informatie over zijn dienstverlening.

Grondslagen

Persoonsgegevens worden dan ook verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt wanneer daarvoor gerechtvaardigde belangen zijn, zoals:

 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • de verbetering van de dienstverlening;
 • informatieverstrekking;
 • de bescherming van financiële belangen, waaronder de financiële belangen van Ton Pierik;
 • beveiliging en beheer van ICT-systemen.

In beginsel verwerkt Ton Pierik geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht dat toch nodig zijn en mocht daarvoor één van de hierboven genoemde grondslagen niet toereikend zijn, dan zal Ton Pierik u om toestemming vragen.

Verstrekking aan derden

Ton Pierik zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of tenzij op grond van wettelijke verplichtingen doorgifte vereist is.

Digitaal dossier, beveiliging, website

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier. Ton Pierik heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Dat geldt ook voor eventueel door hem ingeschakelde ICT-provider(s) met wie hij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

De website van Ton Pierik is voorts beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. De website kan overigens verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ton Pierik is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die andere websites. Dit privacy statement is dus niet van toepassing op het gebruik van websites van derden. Indien op de website social media buttons zijn opgenomen zoals bijv. Twitter, LinkedIn, Google+, Facebook, en u op deze buttons klikt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze netwerken om te zien hoe deze met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn

Ton Pierik zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Ton Pierik zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijv. fiscale bewaarplicht.

Cookies

Ton Pierik streeft ernaar om geen dan wel zo min mogelijk gebruik te maken van cookies. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Uw rechten

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@tonpierik.nl .

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. Ton Pierik kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ton Pierik raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.